Thời gian đăng ký đã hết. Cảm ơn và hẹn gặp lại bạn tại những chương trình sau.